CountableActivitySynchronizer::synchronizeByEntityChange

  1. Bitrix24 API (v. 23.675.0)
  2. crm
  3. CountableActivitySynchronizer
  4. synchronizeByEntityChange
  • Модуль: crm
  • Путь к файлу: ~/bitrix/modules/crm/lib/counter/monitor/countableactivitysynchronizer.php
  • Класс: Bitrix\Crm\Counter\Monitor\CountableActivitySynchronizer
  • Вызов: CountableActivitySynchronizer::synchronizeByEntityChange
static function synchronizeByEntityChange(EntityChange $entityChange): void
{
	if ($entityChange->wasEntityDeleted())
	{
		EntityCountableActivityTable::deleteByEntity($entityChange->getIdentifier());
	}
	elseif(!$entityChange->wasEntityAdded() && $entityChange->isAssignedByChanged())
	{
		EntityCountableActivityTable::updateEntityAssignedBy($entityChange->getIdentifier(), (int)$entityChange->getNewAssignedById());
	}
}

Добавить комментарий